BELLETEN DERGİSİ – TÜRK TARİH KURUMU

BELLETEN DERGİSİ

TÜRK TARİH KURUMU

belletend

 

Afet İnan

Atatürk, Türkiye için bir tarih devridir. Türkiye Cumhuriyeti tarihi Onun kurmasıyla başladı. Memleketi kurtardı, cümhuriyeti kurdu, onu on beş yıl en verimli idaresiyle yaşattı, büyük işlerinin üzerinde milletinin sevgi halesi içinde ebediyete intikal etti.

İnönü Onun için diyor ki:

“Devletimizin bânisi ve milletimizin fedakar, sadık hâdimi, insanlık idealinin âşık ve mümtaz siması eşsiz kahraman Atatürk! Vatan sana minnettardır.”

Bu cümle herşeyin ifadesi değil mi?

İlave ediyorum, Türklük tarihi O büyük başa minnettar.

O Türkiye için bir tarih yaptı. Türklük için ise tarih yazdı. Bu tarih yazmasında Onun yazıcısı ve beraberce okuyanı oldum. Tarihte talebesi idim. Beraber okuduğumuz kitaplar sayısızdır. Bu çalışma 1929 da başlar. Türk Tarih Kurumu bu çalışmalar neticesinde doğdu. Kurum ilk kongresini (1931) Onun yakın alâkası ve takibi altında başardı. Türk tarih tezi ilk olarak bu kongrede ortaya atıldı ve münakaşa edildi. Memleketin bütün tarih muallimleri, tarih âlimleri, bunda hazır bulundular. Mekteplerin dört ciltlik tarihi bunun sonunda meydana geldi.

 Türk Tarihinin Anahatlarını ve Türklerin medeniyete hizmetlerini tetkik etmek ve yazmak vazifesi Tarih Kurumunun başlıca işi olarak Atatürk tarafından verildi.

Hafriyat işleri Onun teşvik ve himayesiyle başarılıyordu. Hasta yatağında dahi Türk Tarih Kurumunun işleri ile alâkadar olmaktan zevk duyardı. Bir gün Trakya önlerinde son çıkan eserlerden bahsetmiştim, o kadar alâkadar oldu ki “o çıkan eserlerden bana getir göreyim” diye arzu gösterdi. Birkaç parça eşyayı müzeden alarak Saraya getirdim. Bay Fethi Okyarla görüşüyordu. Eşyaları istedi, hepsini birer birer gördü. “Devam ediniz, memleketimizin kültür tarihi zenginliğini daha çok bulacaksınız” diyordu. O nun son gördüğü kitap ta “Belleten” oldu.

15, Birinciteşrin 1938 cumartesi akşamı idi. Saat 7 ile 8 arası beni çağırttı. “Bu akşam kendimi daha iyi hissediyorum. Ankaraya yakında gidebileceğimi ümit ediyorum” diyordu. Çok sevinmiştim. Yine Tarih Kurumunun faaliyetlerinden malûmat almak istedi. Doktorların tavsiyesine göre kendisini çok yormamak istiyordum. Kısaca istediği malûmatı verdim. Bu meyanda Belleten’in yeni çıkan nüshasını da söylemiştim. “Onu getir görmek isterim” dediler. Belleten’in 5/6 sayılı nüshasını eline alarak yazılarına bir kez göz gezdirdi, ve memnuniyetini beyan etti. İstirahat etmesi için kendisini yalnız bıraktım.

Böylece Atatürk’ün son gördüğü kitap “Belleten” oldu.

Belleten adını O koymuştu. Bu mecmuaya “Atatürk’ü dinlerken” diye bir köşe açmıştım. O yazılar Onu dinlediğim gibi Belleten sayfalarına geçti. Bugün Onu dinlemekten mahrum oluşumun acıları içindeyim. O sesi ki be  sen senelerce işittim ve dinledim. Artık Onu işitmemekten duyduğum ıstırabı çekiyorum. Çünkü Onun gür ve daima hâkim olan sesi kulaklarımda çınlıyor.


BELLETEN 1 

Cilt: I – Sayı: 1 , 1937 II Kânun

İÇİNDEKİLER
 Gerilla Hakkında İki Hatıra
    Afet İNAN
 Tarihe Geçmiyen Bir Kahramanlık ve Büyüklük Menkıbesi
    Celâl ARAT
 Alp Kelimesi ve Alpin Irkın Yurdu
    H. Reşit TANKUT
 Orta ve Yeni Kurunda Orta Asya ve Hindistan Türklerinde Kadınların Mevkii
    Hikmet BAYUR
 Ahaman Ailesinin Milliyeti
    Yusuf Ziya ÖZER
 Kahramanoğulları Devri Vesikalarından İbrahim Beyin Karaman İmareti Vakfiyesi
    İsmail Hakkı UZUNÇARŞILI
 Türk Tarihinin Ana Kaynaklarından Camiüttevarih
    Fazullah REŞİDÜDDİN
 Alacahöyük’te Bulunan İskeletlerin Antropolojik Tetkiki
    Şevket Aziz KANSU
 Alacahöyük Hafriyatının İlk Neticeleri
    Remzi Oğuz ARIK
 İslam Tababetinde Türk Hekimlerinin Mevkii ve İbni Sina’nın Türklüğü
    A. Süheyl ÜNVER
 Osmanlı Tıp Tarihinde-Reaya Hastaneleri ve İmtiyazları
    Osman Şevki ULUDAĞ


BELLETEN 2 

Cilt: I – Sayı: 2 – Nisan 1937

İÇİNDEKİLER
 Vatan ve Hürriyet
    Afet İNAN
 Bir Türk Amirali
    Afet İNAN
 Âmedi Galib Efendinin Murahhaslığı ve Paris’ten Gönderdiği Şifreli Mektuplar
    İsmail Hakkı UZUNÇARŞILI
 Son Osmanlı Hariciye Nazırının Bir Lahiyası
    Hikmet BAYUR
 Piri Reisin Şimalî Amerika Haritası
    Sadi SELEN
 Türk Tarih Kurumu Tarafından alaca Höyükte 1936 Yazında Yaptırılan Hafriyatta Elde Edilen Neticeler
    Hamit Zübeyr KOŞAY
 Kumtepe Neopolitik Kemikleri Üzerinde Antropolojik Tetkik
    Şevket Aziz KANSU
 Yıldırım Beyazıd’ın Esareti ve İntiharı Hakkında
    M. Fuad KÖPRÜLÜ


BELLETEN 3-4 
Cilt: I – Sayı: 3-4 – Yıl: Temmuz – İlkteşrin 1937
İÇİNDEKİLER
 Mukaddes Tabanca
    Afet İNAN
 Vatan ve Hürriyet
    Hüsrev Sami KIZILDOĞAN
 İlk Kırım Hanlarının Mektupları
    Fevzi KURTOĞLU
 Preistorik Boyalı Keramik Kültürleri
    Arif Müfit MANSEL
 Bibliyografya, Stanley Lane – Poole
    Halil EDHEM
 Etrüsklerin ve Tyrrhenlerin En Eski Tarihine Ait Dil Tetkikleri
    Wilhelm BRANDENSTIN
 Bursa Kumaşları
    Osman Şevki ULUDAĞ


BELLETEN 5-6 
Cilt: II – Sayı: 5,6 – Yıl: 1938
İÇİNDEKİLER
 İkinci Türk Tarih Kongresi
    Muzaffer GÖKER
 Türk Tarih Kurumunun Arkeolojik Faaliyetleri
    Afet İNAN
 Türk Tarih Kurumunun İlmi ve İdari Faaliyetleri
    Muzaffer GÖKER
 XVI. Asırda Dini ve Sosyal Bir Inkılap Teşebbüsü
    Hikmet BAYUR
 Varşova’da Tarsustan Gelme Bronzdan Bir Boğa Heykelciği
    Stefan PRZEWORSKI
 Selim III. ün Veliaht İken Fransa Kralı Lui XVI ile Muharebeleri
    İsmail Hakkı UZUNÇARŞILI
 Türk-Osmanlı Tarihinin Karakteristik Noktalarına Bir Bakış
    Afet İNAN
 Ortaçağ’da Erdelde Türklüğün İzleri
    Rasonyi 
 XIV. ve XV. Asırlarda Anadolu Beyliklerinde Toprak ve Halk İdaresi
    İsmail Hakkı UZUNÇARŞILI
 Felsefe Tarihinde Türkler
    Ernest Fon ASTER
 İslam Dünyasının İnhitatı Sebebi Selçuk İstilâsı mıdır?
    Şemseddin GÜNALTAY
 Orta Zaman Türk Hukukiğ Müesseseleri
    M. Fuad KÖPRÜLÜ
 Neolitik Devirde Küçük Asya İle Avrupa Arasında Antropolojik Münasebetler
    Öjen PITAR
 Son Altınordu Hükümdarının Osmanlı Hükümdarı Mehmet II ye Bir Mektubu
    Fevzi KURTOĞLU
 Resim Galerisi
    Afet İNAN


BELLETEN 7-8 
Cilt: II – Sayı: 7, 8 – Yıl: 1938
İÇİNDEKİLER
 Türk İstiklâli ve Lozan Muahedesi
    Afet İNAN
 L’independance Turque et le traite de Lausanne
    Afet İNAN
 Son XXV Yıllık Tarihimize Bakışlar
    Hikmet BAYUR
 Türk Tarih Tezi Hakkındaki İntikatların Mahiyeti ve Tezin Kat’î Zaferi
    Şemseddin GÜNALTAY
 Yeni Türk Tarihinde Vesikacılık
    İsmail Hakkı UZUNÇARŞILI
 Tarihte Vesikacılığın Ehemmiyetine Küçük bir Misal
    İsmail Hakkı UZUNÇARŞILI
 Cumhuriyette Hukuk Inkılabı
    Yusuf Ziya ÖZER
 Tevhidi Tedrisat
    İhsan SUNGU
 Türklerde Sanayi
    Muzaffer GÖKER
 Son Kapitülâsyonlardan Biri: Karantina Türkiye Tarihinin son XX Yıllık Devrine Ait Kronoloji
    Osman Şevki ULUDAĞ


BELLETEN 9 
Cilt: III – Sayı: 9 – Yıl: 1939 1939 II. Kânun
İÇİNDEKİLER
 Hitabe
    Hasan Cemil ÇAMBEL
 Türk Milletinin Büyük Tarihi Kararı
    Hasan Cemil ÇAMBEL
 TTK Tarafından Yapılan Pazarlı Hafriyatı
    Hamit KOŞAY
 Les Fouilles de Pazarlı
    Hamit KOŞAY
 Karaoğlan Höyüğü
    Remzi Oğuz ARIK
 LE Höyük de Karaoğlan
    Remzi Oğuz ARIK
 Sivas Şifaiyesinde Yapılan Mimari Hafriyat
    Mimar S. ÇETİNTAŞ
 Kız ve Erkek Türk Çocukları Üzerinde Antropometrik Araştırmalar
    Şevket Aziz KANSU
 Recherches Antropometriques sur des Enfants Turcs des deux Sexes
    Şevket Aziz KANSU
 TTK Prehistorik Araştırmaları
    Şevket Aziz KANSU
 Osmanlılarda İlk Vezirlere Ait Mütalea
    İsmail Hakkı UZUNÇARŞILI
 Munda Dillerindeki Türkçe Unsurlar
    Hamit KOŞAY
 Anadolu’nun Irk Tarihi Üzerine Antropolojik Bir Tetkik
    Şevket Aziz KANSU


BELLETEN 10 
Cilt:III – Sayı: 10 – Yıl: 1939 Nisan
İÇİNDEKİLER
 Atatürk’ün Aziz Hatırasına
    İsmet İNÖNÜ
 A la Memoire venere d’Atatürk
    İsmet İNÖNÜ
 Ebedî Şef
    Hasan Ali YÜCEL
 Le Chef Etenel
    Hasan Ali YÜCEL
 Atatürk Yaptıkları İle de, Anlattıkları ile de Büyüktür
    Cemil BİLSEL
 Hommages a la memorie d’Atatürk
    Cemil BİLSEL
 Atatürk’ün Hatırasını Tazim
    Eugene PITTARD
 Erinnerugen an Kemal Atatürk und Sein Werk
    Oswald MENGHIN
 Kemal Atatürk’ten ve Eserinden Hatıralar
    Oswald MENGHIN
 Atatürk und die Urgeschichtsforschung
    K. BITTEL
 Atatürk ve İlköz Tarih Araştırmaları
    K. BITTEL
 Über den Wert künftiger Ausgrabungen in der Türkei
    B. LANDSBERGER
 Türkiye’de Müstakbel Hafriyatın Değeri
    B. LANDSBERGER
 Atatürk ve Tarih Tezi
    Afet İNAN
 Atatürk
    Hikmet BAYUR
 Atatürk ve Tarih
    Hasan Cemil ÇAMBEL
 Atatürk’ün Tarihçiliği ve Fahrî Profesörlüğü Hakkında Bir Hatıra
    Şemseddin GÜNALTAY
 Atatürk
    Şevket Aziz KANSU
 Bir Hatıra
    M. Fuad KÖPRÜLÜ
 Atatürk, Türk Milletinin Kalbinde, Türk Milletinin Ruhunda, Kendine Güvenme Kudretini Yarattı
    Fakihe ÖYMEN
 Bazı Hatıralar ve ‘Ben ne yaptım’
    Yusuf Ziya ÖZER
 Atatürk’ün Babası Ali Efendi
    İhsan SUNGU
 Türk Tarihi Yazılırken
    İsmail Hakkı UZUNÇARŞILI
 Atatürk ve Belleten
    Uluğ İĞDEMİR
 Almanlarda Türk Kanı
    R. ÖZDEM
 Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Mevkii (Die Stellung des Türkischen unter den Weltspachen)
    Hamit KOŞAY
 Selçuk Adının Menşeine Dair
    Rasonyi 
 Atatürk’ün Huzurunda
    Muzaffer GÖKER

Leave a Reply